Zespół ds. Wykroczeń - Wydział Prewencji - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

Wydział Prewencji

Zespół ds. Wykroczeń

Data publikacji 20.04.2010

 

Zespół ds. Wykroczeń
 
ul. Wita Stwosza 31
02-661 Warszawa
 
tel. 47 72 334 03
 
 
Realizowane zadania:
 
1.     czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz zbieranie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku o ukaranie,
2.     postępowania administracyjne wobec przewoźników wykonujących przewóz rzeczy i osób na podstawie Ustawy o Transporcie Drogowym,
3.     czynności związane z ustalaniem miejsca pobytu osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia, obwinionych i skazanych prawomocnymi wyrokami Sądów w zakresie prawa wykroczeń,
4.     postępowania w przypadku zatrzymania cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez wymaganych zezwoleń lub w inny sposób naruszającego przepisy Ustawy o cudzoziemcach,
5.     czynności związane z zatrzymaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,
6.     powiadamianie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku nieokazanie przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub     stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,
7.     występowanie przed Sądem Rejonowym i Sądem Okręgowym Odwoławczym w imieniu Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II w charakterze oskarżyciela publicznego,
8.     czynności wyjaśniające mające na celu rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między podległymi jednostkami w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających,
9.     czynności wyjaśniające w celu rozstrzygania zażaleń na odstąpienie od skierowania wniosku ukaranie do Sądu Rejonowego po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających przez organy I instancji jakim są Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursynów i Komendant Komisariatu Policji Warszawa Wilanów,
10. czynności związane z wydawaniem skierowań na badania psychologiczne kierowców, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,  
11. organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także przygotowywanie materiałów instruktażowych z zakresu czynności w sprawach o wykroczenia w tym postępowania mandatowego oraz postępowania administracyjnego w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II i jednostkach podległych,